Kristi Branim Fox nationality - HollywoodsMagazine